Kur’an-ı Kerim’in kalbi: Yasin Müddeti

Kur’an-ı Kerim, tüm vakte ve tüm insanlığa hitap eden kozmik bir kitaptır. Dinini hakkıyla yaşamak isteyen bir Mü’min, Kur’an-ı Kerim’i kendisine kılavuz edinmeli, Kur’an’ı hakkıyla öğrenmeli ve manasıyla birlikte okumalıdır. Manası bilinmeden okunan her şey eksik kalır…

 

Yasin mühleti İslâm toplumlarında önemli bir yere sahiptir. “Kur’an’ın kalbi” olarak nitelenen “Ya Sin” mühletinin okunmasında büyük faziletler ve yararlar bulunmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsin’dir. Kim Yâsin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’ân’ı on kez okumuş üzere sevap müellif.” (Tirmizî)

 

Kur’an’ı Kerim’in kalbi olan cenazelerde, hastalıklarda, imtihanlarda, her türlü gereksinimde okunan Yasin müddetinin okunuşunu, türkçe manasını ve faziletlerini sizin için araştırdık…

Yasin Mühleti okumanın faziletleri

Yasin-i şerif mühletini okumanın, dinlemenin fazileti hakkında peygamberimizin birçok hadisi vardır. Kimileri şu biçimdedir:

 

“Yasin,Kur’an’ın kalbidir.Muhakkak o,bütün kaygılara devadır.”

“Geceleri Yasin’i okumak,sanki Kur’an-ı yedi sefer hatmetmek üzeredir.”

“Yasin ne niyet için okunursa,o şey meydana gelir”

buyurmuşlardır.

“Allah Teala’nın isteği için geceleyin Yasin’i okuyan kimse affolunur.”

“Sure-i Yasin’i ölmek üzere olan kimsenin üzerine okuyun.”

“Sure-i Yasin vefatı yaklaşan hastanın yanında okunursa Allah Teala onun can vermesini hafifletir.”


“Her hangi biri ölmek üzere bulunan kimsenin baş ucunda Sure-i Yasin okunursa Allah Teala ona(ruhunu teslim etmesinde ) kolaylık verir.”


Peygamberimiz buyurdu:

“Üzerine Sure-i Yasin okunan mevtanın azabı hafifler.”

“Her kim her Cuma günü annesinin,babasının yahut bunlardan birinin kabrini ziyaret eder de baş ucunda Sure-i Yasin okursa okuduğu her harfi adedince onlar mağfiret edilir.”


 

Yasin Müddetinin Türkçe Anlamı

Mekke periyodunda nâzil olmuştur. İsmini birinci âyetinden almıştır.83 âyettir. Yalnız 45. âyeti Medine periyodunda inmiştir.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1. Yâ, Sîn.

2. Hikmet dolu Kur’an’a yemin ederim ki,

3. (Resûlüm!) Hiç elbet sen, gönderilmiş (peygamber)lerdensin.

4. Dosdoğru bir yol üzerindesin.

5-6. (Bu Kur’an,) yegâne galip/yüce ve merhametli olan (Allah tarafın)dan, babaları (tevhid ile) uyarılmayan,[2] bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalan bir kavmi uyarman içindir.

7. Andolsun ki onların (inkârlarından dolayı) birçoklarının üzerine (azap hakkındaki) o kelam gerçekleşti. Artık onlar iman etmezler.

8. Biz, onların (şirk ve küfürde direnmelerinden dolayı) boyunlarına o denli bukağılar/demir halkalar geçirdik ki bunlar çenelerine kadar (dayanmış)tır; onun için başları (ve burunları) dikleşmiştir.

9. Onların hem önlerine bir set hem artlarına bir set çektik, hem de onları kuşatıp sardık. Artık onlar (hakikati) göremezler.

10. Onları (azaba karşı) uyarsan da, uyarmasan da birdir; iman etmezler.

11. Sen lakin, zikre (Kur’an’a) uyan ve görmediği (halde) Rahmân (olan Allah)’dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte sen, onu mağfiret ve hoş bir mükâfatla müjdele!

12

13. Onlara, bir vakitler elçilerin geldiği o şehir[3] halkını misal getir:

14. O vakit, kendilerine iki elçi gönderdik de onları yalanladılar. Biz de bir üçüncü (elçi) ile (o elçileri) destekledik. (Onlar) da dediler ki: “Gerçekten biz, size gönderilmiş elçileriz.”

15. (O kentliler:) “Siz de bizim üzere bir beşerden oburu değilsiniz. Hem Rahmân hiçbir şey indirmemiştir. Siz, yalnızca palavra söylüyorsunuz.” dediler.

16-17. (Elçiler) dediler ki: “Rabbimiz biliyor ki gerçekten biz, size gönderilmiş elçileriz. Üzerimizdeki (vazife), açıkça bildiriden diğeri değildir.”

18. (O kentliler:) “Doğrusu biz, sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık (kıtlık geldi). Şayet (bu davetten) vazgeçmezseniz, kesinlikle sizi taşlayarak öldürürüz (recmederiz) ve (böylelikle) bizden size acıklı bir azap dokunur.” dediler.

19. (Onlar da:) “Uğursuzluğunuz kendi beraberinizde(ki küfürden)dir. Size öğüt verilince mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz)? Hayır! Siz (isyanda) haddi aşan bir kavimsiniz.” dediler.

20-21-22-23-24-25. O kentin öbür ucundan (bunların geldiğini duyan imanlı) bir adam[4] koşarak geldi ve dedi ki: “Ey kavmim! Gönderilmiş (bu elçi)lere uyun. Sizden hiçbir fiyat istemeyen (bu) kimselere uyun. Onlar hakikat yola erişmişlerdir. Ben, niye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Halbuki lakin O’na döndürüleceksiniz. Ben, O’ndan öbür ilâhlar edinir miyim? Şayet çok esirgeyen (Allah) bana bir ziyan vermek dilerse, onların (o putların) şefaati bana hiçbir yarar vermez ve beni kurtaramazlar. Elbet (böyle yaparsam o zaman) ben, apaçık bir şaşkınlık ve ziyan içinde olurum.[5] (Ey elçiler!) Ben sizin Rabbinize iman ettim, beni duyun (ve şâhit olun).”[6]

26-27. (Şehirliler tarafından taşlanılan o kimseye mevti sırasında:) “Gir cennete.” denildi. (O da:) “Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığı(nı) ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi (bu durumda elbette iman ederlerdi)!” dedi.[7]

28. O(nun şehit edilmesi)nden sonra, kavminin üzerine (helaki için) gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

29. (Onların helaki Cebrail’e ait) bir çığlıktan diğeri olmadı, çabucak sönü(p gidi)verdiler.

30. Ne yazık şu kullara! Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onunla kesinlikle alay ederlerdi.

31. Görmediler mi, onlardan evvel birçok jenerasyonları helak ettik. Artık bunlar bir daha kendilerine dönmezler?

32. (Onların) hepsi de, toplanıp huzurumuza getirileceklerdir.

33. Meyyit toprak, onlar için bir ibret (kudretimize bir delil)dir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkardık; işte ondan yemektedirler.

34-35

36. Yerin bitirdiği her şeyden, (insanların) kendilerinden ve daha bilemeyecekleri birçok şeylerden çift çift yaratan (Allah’)ın şânı pek uludur.

37. Gece de onlar için bir ibret (ve kudretimize bir delil)dir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız. Bir de (bakarsın ki) onlar karanlığa girmişlerdir.

38. Güneş de (bir kanıttır ki) kendi karargâhında (mihveri etrafında muntazam olarak) cereyan etmekte (dönerek gitmekte)dir. Bu mutlak galip, hakkıyla bilen (Allah’)ın takdiridir. [bk. 7/54; 13/2]

39. Aya gelince; biz ona (dünyanın etrafında günlük periyodu ve seyri için) birtakım menziller[8] tayin ettik ki (her aylık devrinin) sonunda o, (kurumuş) eski hurma salkımının eğri çöpüne döner (son ve birinci hilâl halini alır).

40. Ne güneş aya erişir (geceyi önler) ne de gece gündüzü geçer (zamansız gelir). (Güneş, ay, dünya ve yıldızların) hepsi de bir felekte (bir yörüngede) yüzmektedirler.

41. Onların (doğup çoğalarak) kuşaklarını de (Nuh’a ait) o dopdolu gemide taşımamız, onlar için bir ibret (delil)dir.

42. Tekrar onlar için bunun üzere binecekleri (nice) şeyler yarattık.

43. Şayet dilesek, onları (denizde batırıp) boğarız. Bu takdirde kendilerinin feryadını duyacak (kurtarıcı) bulunmaz, (onlar) kurtarılmazlar da.

44. Tarafımızdan bir rahmet ve bir vakte kadar yaşatma olmadıkça (hayatta kalamazlar).

45. Onlara: “Önünüzdeki (dünya)[9] ve gerinizdeki (âhiret azabı)ndan sakının, tahminen acın(ıp esirgen)irsiniz.” denildiği vakit (yüz çevirirler).

46. Kendilerine Rablerinin âyetlerinden rastgele bir âyet (ve mucize) gelmeye görsün, kesinlikle ondan yüz çevirmişlerdi.

47. Onlara: “Allah’ın size rızık olarak verdiği şeylerden (Allah isteği için fakirlere) harcayın.” denildiği vakit küfre sapanlar, inananlara: “Allah’ın dilediği takdirde yedireceği kimseye biz mi yedirecekmişiz? Siz fakat apaçık bir sapıklık üzeresiniz.” dediler.

48. “(Haydi!) şayet gerçek (söyleyen)lerden iseniz bu tehdit (ettiğiniz gün) ne vakit?” derler.

49. Onlar lakin, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek fecî sesi (ilk Sûr’a üfürülüşü)[10] beklerler.

50. (O zaman) artık bir vasiyette bulunamazlar, ailelerine de dönemezler.

51. (Nihayet dirilmek için ikinci defa) Sûr’a üfürülmüştür. Bir de (bakarsın ki) onlar, kabirlerden (kalkarak) Rablerine koşup sarfiyatlar.

52. Derler ki: “Vay başımıza gelene! Uyuduğumuz yerden bizi kim uyandırıp kaldırdı? (Demek ki) bu, Rahmân’ın vaadettiği şeydir. (Meğer) gönderilen (peygamber)ler gerçek söylemiş!” [bk. 2/166-167; 7/53]

53. (İsrafil tarafından Sûr’a üfürülüş) yalnız fecî bir sesten öteki bir şey değildir. Bunun üzerine onların hepsi (derhal) huzurumuza getirilirler.

54. Artık o gün (âhirette), kimse, hiçbir halde haksızlığa uğratılmaz. Siz de lakin yapmış olduklarınızın karşılığını alırsınız.

55. Doğrusu cennet ehli o gün, hoş bir meşguliyet (nimet ve saadet) içinde zevklenmektedirler.

56. Onlar ve eşleri, gölgelerde koltuklara (kurulup) yaslanmışlardır.

57. Onlar için, orada taze meyve(ler) ve istedikleri her şey vardır.

58. Çok merhametli olan Rabbin katından (onlara) söylenen kelam “selâm”dır. [krş. 10/10; 33/44]

59-60-61. Ey günahkârlar! Bugün (bir tarafa) ayrılın! Ey Âdemoğulları! Ben size: “Şeytana kulluk etmeyin/tapmayın, zira o, sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin, işte hakikat yol budur.” diye bildir(ip emret)medim mi?

(Çünkü şeytan, Allah’a teslim olmayan yahut olamayan insanları tıpkı kendisi üzere Allah’a isyan ettirir (2/34). Haramları beğenilen gösterir (7/16-17). Allah’a değil kendisine itaate (tapmaya) çağırır. Kendisine uyanlardan/tapanlardan kimi şeytanlaşır ve tâğûtlaşır, kimi kâfir ve münâfık, kimi de günahkâr olur. Zira insan Allah’ın buyruklarını geriye attığı vakit ya şeytana ya da hevâsına (arzu ve isteklerine) tapmış olur (25/43; 45/23). O’nun buyruklarını “tarihseldir, yöreseldir vs.” diyerek bedelsiz ve geçersiz sayarsa küfre batmış olur. Şeytan, Allah’ın ihtarının (6/116) tersine olarak “çoğunluğa uymalı” diye sapmış insanların yolunu gerçek gösterir, haramları alkışlattırır. Şeytan ve ona tapanların biricik düşmanı ise Allah’ın buyruklarına teslim olanlardır. Öncelikli çabası de tekrar onlarladır. (bk. 2/168-169 ve açıklaması). İşte aziz Allah, insanları böylelikle uyarmaktadır.)

62-63-64. Andolsun ki o (şeytan), sizden birçok kuşağı saptırmıştı. (Siz bunu) hiç düşünmüyor muydunuz? “İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir. Küfre/inkâra, saptığınızdan ötürü bugün girin oraya!”(denilecek). [bk. 2/168-169; 7/10-18]

65

66. Şayet dilesek, (inkârcıların) gözlerini silip yok ederdik de yolda koşuşup dökülürlerdi; artık (yolu) nasıl[11] göreceklerdi? (Fakat inkârcılara mühlet verilmektedir.)

67. Yeniden dilesek, onların yüzlerini (isyankâr) oldukları yerde yakışıksız bir hale çevirip (öylece) dondururduk da artık ne ileri geçip gidebilir ne de geri dönüp gelebilirlerdi.

68. Kime uzun ömür veriyorsak, onun yaratılışını baş aşağı ediyor (ihtiyarlığa getiriyor, gücünü azaltıyor)uz. (Buna da) hâlâ akıl erdiremiyorlar mı?

69. Biz O’na (Peygamber’e) şiir öğretmedik. (Bu) ona yakışmaz da. O(nun getirdiği) bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dan diğeri değildir.

70. (Bu da kalbi ve ruhu) canlı olan kimseler uyarılsın ve kâfirlere/inkâr edenlere (Allah’ın azap) kelamı hak (gerçekleşmiş) olsun diyedir.

71. Bizim, kudretimizle meydana getirdiklerimiz ortasından onlar için (deve, sığır, koyun cinsi) hayvanlar yarattığımızı hâlâ görmediler mi? Artık (böylece) kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar.

72. Onları, kendilerine boyun eğdirip buyruklarına verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar.

73. Kendileri için onlarda daha kaç yararlar ve içecek(leri süt)ler vardır. Hâlâ şükretmezler mi?

74. (Bunca nimetlere rağmen) onlar, kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah’tan diğer (çeşitli) ilâhlar edindiler.

(Böylece Allah’ı bırakıp onlara tapınıp sığındılar, onlarla övünüp büyüklük tasladılar.)

75. Halbuki (o putların), onlara yardıma gücü yetmez. (Aksine) kendileri, onların (bakımı ve korunması için) hazır askerleri durumundadır.[12]

76. (Resûlüm!) Onların kelamı seni üzmesin. Elbet biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliriz.

77. İnsan, bizim kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki artık o (küçük aklıyla bize) apaçık hasım kesildi. [krş. 16/4]

78. (O,) kendi yaratılışını unutarak bize misal getir(meye kalkış)tı: “Şu kemikleri, hem de çürümüşken, kim diriltecek?” dedi. [krş. 17/49-52; 79/10-12]

79. (Resûlüm!) De ki: “Onları birinci sefer yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilendir.”

(Buna imanımız kesin olmakla birlikte bunun misalini tabiatta da açıkça görmekteyiz ki toprağa giren tane başak, tohum ağaç olma, rahme düşen sperm de insan olma yolundadır. İşte böylelikle toprağın altındaki çürümüş gözüken insan da ebedî âlemde, birinci yaratan tarafından, tekrar var edilecektir.)

80. Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran O’dur. Artık siz ondan (çakıp) ateş yakıyorsunuz (düşünebiliyor musunuz)?

(Çöl Arapları’nca bilinen Merh ve Afar denilen iki ağaç vardır ki yemyeşil suları akarken bunlardan Merh’i Afar’a çakmak taşı üzere sürtünce ateş çıkarır. Yeniden kuru topraktan yeşil ağacı, yeşil ağaçtan da yanınca kızıl ateşi çıkaran O’dur. Böylelikle büyük Allah yaktığımız ateşin oksijenden, oksijeninin de yeşil ağaçtan olduğunu altıncı asırdan haber vermiştir. Birebir vakitte bu yeşil ağaçtan ve bitkilerden aldığımız oksijenle, besinlerden aldığımız karbonun bedenimizde yanmasıyla da güç sağlamaktayız.)

81. Gökleri ve yeri yaratan (Allah), onlar gibisini yaratmaya (âhirette diriltmeye) kâdir değil midir? Elbette (kâdirdir). O (her şeyi) yaratan ve bilendir. [krş. 17/99; 40/57]

82. Bir şeyi dilediği vakit, O’nun buyruğu yalnızca “ol” demektir. O da çabucak oluverir. [krş. 16/40; 54/50]

83. O halde, her şeyin mülkü ve hükümranlığı kendi (kudret) elinde bulunan (Allah’)ın şânı çok uludur. Siz fakat O’na döndürüleceksiniz.

(Selim akıl sahipleri bunu düşünür ve dünyada Rabbinin buyruğuna nazaran yaşar.)


[1] Hadîs-i şerîfte bu müddetin, Kur’ân-ı Kerîm’in kalbi olduğu bildirilmiştir. Yâsîn’in gerçek manasını Allah bilir. Kimi alımlara nazaran, “Ey insan!” Kimi alımlara nazaran de, “Yâ seyyid” manasındadır (Münâvî, II, 513). Hadîs-i şerîfte buyurulmuştur ki: “Bir kimse Allah’ın isteğini ve âhiret yurdunu dileyerek Yâsîn mühletini okursa, mağfiret olunur. Onu ölülerinize okuyunuz.”

[2] Bu uyarılmama, aslında asırlarca peygambere ulaşamama bakımından olduğu üzere, tevhid bildiriminin yasak edilmesiyle de olabilir. Zira Arap müşrikleri tevhide karşı çıkıyorlar, Kelime-i tevhîdi söyleyenlere, müşrik/putçu nizama karşı olduğunu söylüyorlar, Allah ve Resûlü’ne bağlılığını bildirenlere azap ediyorlardı.

[3] Bu kentin Antakya, elçilerin Hz. İsa’nın havârileri, muhatapların Roma imparatorluğunun hâkimiyeti altındakiler olduğu söylenmiştir.

[4] Habîbü’n-Neccâr olduğu rivayet edilir.

[5] Bu tavsiye üzerine kavmi, “Vay, sen de mi onların dinindensin?” diyerek karşı çıktılar.

[6] İbni Cerîr et-Taberî, konuşmada “Ey elçiler!” diye elçilere hitap etmenin mâna bakımından daha açık olduğunu söylemiştir (İbni Kesîr (Sâbûnî), III, 159).

[7] Öyle ölenler vardır ki yakınları ağlayıp üzülürken o kendisine ikram edilen nimetlerle sevinir.

[8] Menziller, ayın dünyanın etrafında kendi yörüngesinde, bir ay içinde dönerken katettiği 28 uğrak yeridir. Yeniden ay, dünya ile birlikte güneşin etrafında dönerken, her biri yıldızlar topluluğundan oluşan 12 burç (25/61) kat etmektedir. Bu 10/5; 15/16; 36/38-40. âyetler astronomi ilminin anahtarını teşkil etmektedir. [bk. 55/17 ve dipnotu]

[9] Celâleyn.

[10] İbni Kesir (Sâbûni), III, 165.

[11] Celâleyn.

[12] İslâm öncesi Kâbe’de, müşrik Araplar’dan her kabilenin bir putu vardı. İslâm’ın hâkim olmasıyla bu putlar yıkıldı. Lakin asırlar sonra, müslüman oldukları halde, birçoklarının kalplerinde, Allah yerine sevip bağlandıkları çağdaş putlar yer aldı. [bk. 2/165]

Yasin Mühletinin Türkçe okunuşu

Kur’an-ı Kerim’i Türkçesinden değil de arapçasından okumak daha uygub ve daha faziletlidir. Her mümin Kuran-ı Kerim okumayı öğrenmelidir. Bilmeyenler için Türkçesinden okunuş hali şu formdadır:

Bismillahirrahmanirrahim

Yâsîn.

Vel Kur’ân-il hakîm.

 

İnneke leminel mürselîn.

Alâ sırâtın müstakîm.

Tenzîlel azîzirrahîm.

Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.

Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn.

İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn.

Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min h’eIfihim sedden feağşeynâhüm

fehüm lâ yübsirûn

Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûn

İnnemâ tünzirü menittebezzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü

bimağfiretiv ve ecrin kerîm

İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn

Vadrib lehüm meseIen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn

İz erselnâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûn

Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm illâ tekzibûn

Kâlû rabbünâ ya’lemü innâ iIeyküm lemürselûn

Vemâ aIeynâ illel belâgul mübîn

KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm

KâIû tâirüküm meaküm ein zûkkirtum beI entüm kavmün müsrifûn

Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn

İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn

Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn

Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî

şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn

İnnî izen Iefî daIâIin mübîn

İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn

KîIedhuIiI cenneh, kâIe yâIeyte kavmî yâ’Iemûn

Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn

Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn

İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn

Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye’tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn

EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn

Ve in küIIün Iemmâ cemî’un Iedeynâ muhdarûn

Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye’küIûn

Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a’nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn

Liye’küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn

SübhâneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya’Iemûn

Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn

Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm

VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm

Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn

Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn

Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn

Ve in sevinç’ nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn

İllâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn

Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn

Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu’ridîn

Ve-iżâ kîle lehum enfikû mimmâ razekakumullâhu kâle-lleżîne keferû lilleżîne âmenû enut’imu men lev yeşâullâhu et’amehu in entum illâ fî dalâlin mubîn

Ve yekûIûne metâ hâzeI va’dü in küntüm sâdikîn

Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te’huzühüm vehüm yehissimûn

FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn

Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn

KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn

İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî’un Iedeynâ muhdarûn

Felyevme lâ tuzlemu nefsun şey’en velâ tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn(e)

İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn

Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn

Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn

SeIâmün kavIen min rabbin rahîm

VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn

EIem a’hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ’buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn

Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm

Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta’kıIûn

Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn

lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn

EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn

VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn

VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn

Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya’kiIûn

Ve mâ aIIemnâhüşşi’ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur’ânün mübîn

Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn

EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn

Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye’küIûn

Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn

Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn

Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn

FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na’Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu’Iinûn

EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn

Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm

KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm

EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn

EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm

İnnema emrühû izâ erâde şey’en en yekûIe Iehû kün, feyekûn

FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey’in ve iIeyhi türceûn.

 

CryptoTrader

Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

Kitap

Öykücü, denemeci ve tiyatro müellifi Haldun Taner portresi

3. Sayfa

Erzurum’da 2 kişinin midesinden 64 kapsül uyuşturucu çıktı

Related Posts

Ana de Armas: Marilyn Monroe’nun mezarına gidip izin istedik!

34 yaşındaki Kübalı aktris Ana de Armas; yapımcılığını Brad Pitt’in üstlendiği ve başrollerini Adrien Brody ile paylaştığı, 28 Eylül’de dijital …

4. Milletlerarası İzmir Sinema Şenliği sona erdi

Vizyon sinemaları ve dizilerinin değerlendirildiği 4. Milletlerarası İzmir Sinema Festivali’nde internet üzerinden yapılan oylama sonucu dijital …

Merve Özbey ikinci kez anne oldu

Şarkıcı Merve Özbey ile eşi Kenan Koçak’ın bebekleri bugün dünyaya geldi. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, ‘Emir’ ismini verdikleri ikinci …

Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle paylaşım yaptı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde 2’nci kere boşanmıştı. Bir dargın bir barışık münasebetleriyle sık sık …

Gaziosmanpaşa’da ‘Açık Hava Sinema Günleri’

Yurttaşların ağır ilgi gösterdiği  Çöpçüler Kralı sinema gösteriminde patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.  Etkinliğe ailesiyle katılan Mesut …

Adana’da bir şahıstan cet yumruklu eziyet

Adana’nın Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 936. Sokak’ta meydana gelen olayda seyyar bir satıcı, yorgunluktan yürümeyen atına hareket etmesi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.